Obchodné podmienky
 

 

- Spolocnost Market.sk pre prevádzku obchodného systému MARKET.SK na adrese www.market.sk.
Ceny - uvedené v predajni, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom danej web stránky. Cena sa platí pre samotný produkt a neobsahuje inštaláciu, poradenskú cinnost, dopravné ani žiadne iné náklady pokial to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
Objednávka tovaru - vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo službu zaplatit kúpnu cenu podla podmienok uvedených v objednávke. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do siedmych dní od vystavenia objednávky sa považuje za porušenie týchto obchodných podmienok.
Stornovanie objednávky - objednávku je možné stornovat bez poplatku, ak je vo fáze Prijatá a to iba v den vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovat priamo v sekcii "Vaše predchádzajúce objednávky", alebo akýmkolvek spôsobom uvedeným na stránke Kontakt. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa je možné stornovat iba po dohode s dodávatelom. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu E-mailovú adresu.
Doba dodávky - Objednávky sa expedujú obvykle nasledujúci pracovný den v prípade, že je tovar na sklade a kupujúci si splnil záväzky vyplývajúce z objednávky. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Záruka a servis - Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád produktov si môžete uplatnit priamo u dodávatela alebo v servisnom stredisku jednotlivých znaciek. Dlžka záruky je popise produktu. Dlhšiu zárucnú dobu je možné u niektorých produktov doobjednat za príplatok. Pri uplatnení záruky sa riadte pokynmi uvedenými v zárucnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie.

• Predávajúci zodpovedá za závady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Obcianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
• Predávaný tovar musí mat požadovanú, prípadne právnymi predpismi urcenú akost, množstvo, mieru a váhu a musí byt bez zjavných chýb.
• Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebením, nesprávnym zásahom.
• Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovat ihned pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrat, ak je na nom viditelné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie penazí.
• V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamacný postup. Kupujúci dorucí reklamovaný tovar na miesto reklamácie, kde si bude môct aj opravený tovar neskôr prevziat.
• Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný dorucit reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalacných médií, faktúry a zárucného listu.
• Kupujúci je povinný reklamovaný tovar vrátit predávajúcemu v pôvodnom stave, v orignálnom balení a obale do 7 dní od prevzatia zásielky.
• Zárucná lehota je 24 mesiacov odo dna prevzatia tovaru spotrebitelom, ak nie je urcené pri dodanom tovare inak.
• Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí zárucná lehota zanikne, ak sa v zárucnej lehote neuplatnilo.
• Oprava v zárucnej dobe je bezplatná.
• Reklamovat je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez nás.
• Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslat reklamacný list a spolu s tovarom zaslat predávajúcemu na adresu: firma Volcko Market.sk , Budovatelská 2. Prešov
• Market.sk si vyhradzuje lehotu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslat na opravu, nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
• Market.sk oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie.
• Market.sk garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkcnosti tovaru, ak ide o neodstránitelné chyby tovaru.
• Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnost jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutocnost predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze spät na úcet, resp. ich dorucí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

Ochrana osobných údajov - Naša spolocnost sa zaväzuje neposkytnút osobné údaje tretej strane pre akékolvek úcely, pokial k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnost zvolit si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovatela predajne.
Dalšie vztahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.